Compte enrere oficial
:
:
:

Avís Legal

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

De conformitat amb la normativa aplicable i, en especial, amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, general de protecció de dades, l’informem que les seves dades personals incloses en aquest formulari seran incorporades al fitxer “0639 Actes esportius en l’espai públic organitzats per l’IBE”, titularitat de l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat (obligatòria) de “Gestionar la inscripció” de la Zurich Marató Barcelona 2021. Les seves dades seran tractades per UTE RPM / ASO com “encarregat del tractament” per a la gestió pròpia de l’entitat en aquest esdeveniment esportiu i sempre sota les directrius del responsable de l’arxiu: Ajuntament de Barcelona. Vostè consent expressament el tractament de les seves dades per la finalitat indicada, autoritza a l’Ajuntament a publicar les seves dades en el llistat d’inscrits, així com el seu resultat en aquest esdeveniment esportiu.

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició, dirigint-se a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Title Sponsor

Executive organization

Institutional

Main Partner

Official Partner

Charity Partner

Media Partner